1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Busslösningar /
  4. Anropsstyrt och OnDemand

Anropsstyrd trafik och On demand-lösningar

Bussen kommer då behovet uppstår. Via anropsstyrd trafik och On demand-lösningar ökar vi tillgängligheten inom områden med lägre befolkningsunderlag.

Anropsstyrd trafik är ibland lämpligt för en bra kollektivtrafik i glesbygden.

Anropsstyrd trafik gör bussen tillgänglig för alla 

Tillgängligheten på landsbygden är i hög utsträckning beroende av biltrafik vilket skapar stora utmaningar för en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Att prioritera resurser och balansera behoven rätt är kollektivtrafikens främsta utmaningar inom områden med lägre resenärsunderlag. Traditionell, linjelagd trafik kan leda till färre avgångar, indragna busslinjer och en kollektivtrafik som inte finns tillgänglig där resenärerna har ett stort behov av en fungerande busstrafik. 

Lokal närvaro med låg miljöpåverkan 

Anropsstyrd trafik är en metod för kollektivtrafiken att öka närvaron i områden där det saknas resenärsunderlag för linjelagd busstrafik. Utgångspunkten för anropsstyrd trafik bygger på att anpassa utbudet där det är resenärernas behov som styr vilka resor det är som ska utföras. Genom att anpassa resrutter och bussens storlek efter antalet passagerare minimeras miljöpåverkan.  

Bidrar till en ökad flexibilitet för resenärerna 

Resorna förbokas antingen via webben, appar eller genom att resenären ringer in och gör en beställning. Anropsstyrd trafik fungerar som ett komplement till den reguljära busstrafiken eller som en fristående lösning. Tack vare den anropsstyrda trafiken, utökas respektive upptagningsområde samtidigt som resenärerna får en större flexibilitet att välja när de ska resa, oavsett var de bor. 

On demand – bussen anländer då behovet uppstår

I vissa områden skiftar resenärsunderlaget mycket, vilket gör att det blir svårt att ta fram effektiva linjesträckningar. Den reguljära linjen behöver inte alltid vara den mest effektiva lösningen. Via On demand-lösningar anpassas busstrafiken efter resenärernas behov i realtid och inte utifrån den statiska tidtabellen.

Snabbare resor med lägre miljöpåverkan

Genom att skräddarsy resrutten kan hållplatser uteslutas vilket kommer att innebära snabbare resor och kortare väntetider för resenärerna. I ett längre perspektiv bidrar lösningar inom On demand till kortare körsträckor och ett mindre resursutnyttjande, framförallt gällande drivmedel, och därmed en lägre miljöpåverkan.

Copyright Nobina 2024