1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Teknikutveckling /
  4. Nobina Electrical Solutions

Framtidens kollektivtrafik får städer att växa

I ett alltmer urbaniserat samhälle blir trafikens påverkan på stadsmiljön avgörande för stadens utvecklingsmöjligheter. Lokala utsläpp och buller kan stå i vägen för en fortsatt stadsutveckling och var människor väljer att bosätta sig. Därför kommer det behövas smarta kollektivtrafiklösningar som krymper avstånd och ökar tillgängligheten i takt med att staden växer och förtätas.
Nobina har en lång erfarenhet av att skapa komplexa lösningar och punktinsatser för busstrafikens samtliga delar – en ovärderlig kunskap i vårt arbete med att utveckla framtidens lösningar för elbussar.

Nobina Electrical Solutions

Som en branschledande aktör inom kollektivtrafiken tar vi ansvar för att driva teknikutvecklingen framåt. Vi arbetar ständigt med att ta fram nya lösningar som ska bidra till en attraktiv kollektivtrafik och ett hållbart samhälle. Ett viktigt led i samma satsning utgörs av Nobina Electrical Solutions, ett initiativ där vi utvecklar helhetslösningar för eldriven busstrafik. Tillsammans med våra uppdragsgivare tar vi fram busslösningar som är anpassade efter respektive trafiksystems villkor och förutsättningar. Vi är närvarande under hela processen. Från planeringsfas till installation av den nya busslösningen, via underhåll, anpassning till infrastruktur och utvärdering.

På så sätt ska vi alltid kunna erbjuda våra trafikhuvudmän och respektive kommuner en kollektivtrafiklösning optimerad utifrån deras behov och busstrafiksystem.

Från teknikfokus till kollektivtrafikfokus

Den första generationens elbussar var framtagna med ett tydligt fokus på teknikutveckling. Batterival, laddningsteknik, infrastruktur, fordonskostnad och energiförbrukning skulle bidra till minsta möjliga kostnad räknat i drift per kilometer. När tekniklösningarna skulle integreras i ett komplett transportsystem visade det sig att den faktiska kostnaden överskred prognosen. Idag vet vi bättre. Den totala kostnaden påverkas negativt om man inte tar hänsyn till linjers längd, uppehållstider, turfrekvens och robusthet. I vissa fall kan det medföra kostnadsökningar på upp till 20 procent.

Elektrifiering av busstrafiken kräver därför en helhetssyn där tekniken utgör grunden och möjliggör en attraktiv kollektivtrafik. Integrationen mellan teknikval, fordon, infrastruktur och trafikplanering är helt avgörande faktorer för att elektrifierad busstrafik ska kunna utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ på riktigt.

Små justeringar som bidrar till en ökad räckvidd

Elektrifiering av busstrafiksystem står fortfarande inför vissa utmaningar. De elbussar som rullar ut på marknaden idag har ännu inte en räckvidd som kan mäta sig med vanliga bussars kapacitet. Därför är det viktigt att trafiksystemet anpassas efter elbussarnas förutsättningar. Många gånger räcker det med att justera körscheman, linjesträckningar och tidtabeller.

Genom noggranna förstudier som leder till rätt insatser vet vi att det går att öka varje enskild elbuss kapacitet med upp till hela 70 procent. Det innebär att dagens elbussar trots begränsad räckvidd kan vara lika effektiva som konventionella bussar för merparten av våra trafikbehov.

Framtiden tillhör den elektrifierade busstrafiken

De senaste årens teknikutveckling har medfört högre batterikapacitet till samma eller lägre kostnad och en mer flexibel inställning till var, hur och när elbussarna ska laddas. Uppskattningsvis ett par tusen elektrifierade bussar rullar runt om i Europa. Prognoser pekar på att det är nu som konvertering från konventionell busstrafik till eldriven busstrafik kommer att ta fart på riktigt.

2020 var cirka 20 procent av alla nya bussar i Norden elektriska och redan 2025 beräknas mer än hälften av alla nya stadsbussar som säljs i Europa vara elektrifierade. I flera europeiska länder har man dessutom fattat politiska beslut med en tydlig målsättning om en omställning av kollektivtrafiken till nollutsläpp, vilket är synonymt med elektrisk drift. I Danmark har regeringen satt upp ett mål att kollektivtrafiken ska vara utsläppsfri år 2030.

Copyright Nobina 2024