1. Nobina Sverige /
  2. Jobba hos oss /
  3. Nobina som arbetsgivare /
  4. Vårt arbete med mångfald och inkludering

Vårt arbete med mångfald och inkludering

På Nobina ska varje människa få vara öppen med vem hen är, och välkomnas som en unik individ. Vi tror på att allas samlade erfarenheter är viktiga för att Nobina, vi som arbetar här och samhället runt omkring oss ska kunna växa och utvecklas. Då kommer vi också närmare vår vision – Alla vill resa med oss. Därför är vårt arbete med mångfald och inkludering en viktig del i vardagen på Nobina.

Vårt arbetsmiljöarbete

För att ständigt vara i framkant med vårt arbetsmiljöarbete gör vi årliga riskbedömningar för att kartlägga, planera och genomföra förbättringar som främjar lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Riskbedömningarna grundas dels  medarbetarsamtal där vi diskuterar frågor om kränkande särbehandling, dels på vår medarbetarundersökning där alla medarbetare anonymt får berätta hur de upplever vår arbetsmiljö. 

Inkluderande ledarskap

Vi erbjuder alla ledare och nyckelroller inom Nobina Sverige en utbildning i inkluderande ledarskap. Syftet är att bli ännu bättre på att ta tillvara den mångfald som finns inom företaget för att nå ännu bättre resultat tillsammans. Inkluderande ledarskap hos Nobina handlar om att jobba för en arbetsplats där alla kommer till sin rätt, oavsett bakgrund.

Mentorprogram

Nobinas engagemang och arbete med mångfald och inkludering sträcker sig även utanför vår egen arbetsplats. Vi är stolt samarbetspartner till Mitt Liv AB, ett företag som har visionen att skapa ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans är utvalda medarbetare mentorer åt akademiker med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande sin utbildningsbakgrund. Syftet är att stödja adepterna på vägen in på den svenska arbetsmarknaden och inom adeptens kompetensområde.

ESF-bidrag

För perioden december 2019 till oktober 2021 erhöll Nobina bidrag för sitt arbete med inkludering från Europeiska socialfonden (ESF) vilka finansierar projekt inom kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integration. Nobina fick bidraget för vårt arbete med inkluderande ledarskap och för vårt medarbetarerbjudande av digital språkkurs. Via språkappen Lingio erbjuds Nobinas medarbetare en digital språkkurs som förbättrar våra bussförares yrkessvenska. Genom förbättrade språkkunskaper stärker vi både kommunikationen mellan medarbetare och kommunikationen med våra resenärer. 

Copyright Nobina 2024