1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Bidrag till ett bättre klimat

Bidrag till ett bättre klimat

Som nordisk marknadsledare inom kollektivtrafik har Nobina både ett ansvar och möjlighet att påverka samhället till en mer hållbar utveckling. Bland annat erbjuds en tjänst som gör att fler kan resa tillsammans och med begränsad klimatpåverkan. Målet är att 2030 driva en bussflotta med 100 procent förnybara drivmedel och att successivt ställa om till en högre andel elbussar.

– Eldriven busstrafik innebär många fördelar, såsom noll utsläpp, minskat buller och högre komfort för såväl resenär som förare. Det gör den därför väldigt attraktiv, även i jämförelse med annan eldriven kollektivtrafik, för att lösa städers utmaningar som trängsel och dålig luft, säger Jens Råsten, Fordonschef på Nobina.

I slutet av 2021 förväntas Nobinas bussflotta omfatta 401 helelektriska bussar, motsvarande 11% procent av den totala flottan. I stort sett alla kommande upphandlingar för stadstrafik i Norden innehåller krav på elbuss. Nobina ligger i framkant med sitt helhetskoncept Nobina Electrical Solutions, som omfattar allt från projektledning och infrastruktur för laddning till drift, underhåll och trafikledning.

– Oavsett om det handlar om el eller andra förnybara lösningar strävar vi efter att i nära samarbete med uppdragsgivarna alltid hitta de mest hållbara lösningarna, fortsätter Jens Råsten.

Elbussarna laddas med endast förnybar el. Samtidigt drivs den övriga flottan i stor utsträckning med förnybara drivmedel. Det vanligaste är biodiesel i form av RME och HVO, men även i viss mån biogas. I Sverige drivs 99 procent av bussarna med förnybara drivmedel. Även i Norge har Nobina kommit långt, där drygt 90 procent av bussarna drivs med förnybara drivmedel. I Finland och Danmark är andelen bussar med förnybara drivmedel lägre men omställningen går nu snabbt, med ett skifte direkt från diesel till el. Jens Råsten:

– I båda dessa länder har vi under året vunnit kontrakt där elbuss dominerar och vi ser nu ett tydligt trendbrott på dessa marknader för eldriven busstrafik. En omställning till förnybara drivmedel medför även att CO2-utsläppen minskar. I slutet av 2020 lanserade Nobina ett nytt klimatmål, att minska koldioxidutsläpp per körd kilometer med 80 procent fram till 2030, jämfört med 2015 års nivå. Fram till 2020/2021 har utsläppen minskat med 61 procent.

– Fler elbussar minskar utsläppen snabbare. En elbuss släpper ut ungefär 50 gram CO2 per kilometer. Motsvarande siffra för HVO är 100 och för biogas cirka 300. En buss som körs med vanlig diesel ligger på 900, fortsätter Jens Råsten.

Detta omfattar utsläpp under körning. Om bussens totala klimatavtryck ska beräknas måste allt från tillverkning av bussen till hur kupén värms upp ingå. Undersökningar visar att om detta räknas in i elbussens utsläpp under trolig livslängd, är klimatavtrycket ungefär lika stort som en buss som körs med HVO. Men utvecklingen går snabbt framåt med klimateffektivare sätt att tillverka batterier.

Ett annat sätt att minska klimatpåverkan är att även köra bussarna på ett miljövänligt sätt och därmed minska energiförbrukningen. Sedan många år tillbaka har Nobinas förare tillgång till applikationen Den gröna resan, DGR, som ger föraren ständig återkoppling på körsättet. Det medför bättre möjligheter att planera körningen, vilket ger lägre utsläpp och en bekvämare resa. För att fullt ut kunna dra fördel av DGR utbildas förarna i tekniken.

– Andelen gröna förare ökar i alla våra länder, vilket innebär att andelen kilometrar våra bussar framförs på ett miljövänligt sätt ökar snabbt. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick de till 91 procent av samtliga körda kilometrar i koncernen, säger Hanna Larsson, Chef för Personalledning på Nobina.

Copyright Nobina 2024